สาระสนเทศ


 

กำหนดการสอบแก้ตัว วิชา ECO 6009 และ ECO 6004 รุ่นที่ 10 (update 2 มี.ค.57)

การขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รุ่นที่ 6)(update 17 กย 54)
แผนที่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 

ขออนุมัติให้ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา
ตำรา เอกสารการสอนที่จำหน่ายที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-books

 

ประมวลรายวิชา

EC 6003 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (รุ่น 9)
 
 
ภาพกิจกรรม
รุ่น 8 จัดงานสังสรรค์เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ และคริสต์มาส
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 8 จังหวัดสงขลา

  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปริญญาโท ภูมิภาค จังหวัดสงขลา (3-5 เมษายน 2553)

ภาพวันรับพระราชทานปริญญา (9 มีนาคม 2553)
ภาพวันซ้อมรับปริญญา (2 มีนาคม 2553)
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ
ระบบการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
กรรมการบริหารโครงการ
แผ่นพับรายละเอียด
หัวข้อ IS ของโครงการ

ประกาศผลสอบ

ผลสอบชั่วคราว
ผลสอบทางการ

เชื่อมโยง

รศ.บุญกิจ ว่องไวกิจไพศาล
รศ.ดร.ถวิล นิลใบ
สำนักหอสมุดกลาง
ตรวจผลสอบทางการ
หนังสือรับรองต่างๆ (บัณฑิตวิทยาลัย)

 

โครงการ "การศึกษาการวิจัย"
   (สำหรับผู้จบปริญญาโท แผน ข)

 

Download

ใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 PDF, Word


ตัวอย่างปก "การค้นคว้าอิสระ"


ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษารายวิชา ชั้นปริญญาโท"

ติดต่อโครงการ

 

สำนักงานโครงการ
คณะเศรษฐศาสตร์(ตึกเก่า)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10240
โทร. 0-2310-8522