โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการ ฯ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Economics Program

ชื่อปริญญาและชื่อย่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) ศ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Economics
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Econ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงาน โครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8522