เรื่อง

ผู้เขียน

คณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์

การสนองตอบของสินค้าเข้าและสินค้าออกของไทยต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราแลกเปลี่ยน

นายสรศักดิ์ บุญมี

รศ.ดร.เกษร หอมขจร, รศ.อติ ไทยานันท์, อ.บุญธรรม ราชรักษ์

วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์ตัวแปรที่กำหนดอุปสงค์การส่งออกและการนำเข้า ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริง ราคาเปรียบเทียบ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แท้จริง ในช่วงปี พ.ศ .2507-2538 การศึกษาได้ใช้วิธีสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติมหภาค โดยอาศัยทฤษฎีความยืดหยุ่นในการอธิบายตัวแปรที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออก และการนำเข้า นอกจากนี้ยังได้ศึกษาขนาด และระยะเวลาในการปรับตัว ของอุปสงค์การส่งออกและการนำเข้าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและอัตราแลกเปลี่ยน ความล่าช้าในการปรับตัว (distributed lag) จึงถูกนำไปใส่ไว้ในตัวแปรทั้ง 2 นี้

ผลการศึกษาด้านอุปสงค์การนำเข้าพบว่า ผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริง ราคาเปรียบเทียบระหว่างราคาสินค้านำเข้าและราคาสินค้าในประเทศ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงสามารถอธิบายการเปลี่ยนปลงของอุปสงค์การนำเข้าได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาเปรียบเทียบมีผลกระทบต่ออุปสงค์การนำเข้ามากที่สุด และมีขนาดของผลกระทบมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง แสดงให้เห็นว่า การใช้นโยบายด้านราคาจะส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของการนำเข้ามากกว่า การใช้นโยบายด้านอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนระยะเวลาความล่าช้าในการปรับตัวนั้น พบว่า การเปลี่ยนแปลงของราคามีระยะเวลารวมในการปรับตัว สั้นกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบจากราคาที่มีต่อการนำเข้าจะเร็วกว่าผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนผลการศึกษาด้านอุปสงค์การส่งออกพบว่า ผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริงของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ราคาเปรียบเทียบระหว่างราคาสินค้าออกของไทยกับราคาสินค้าส่งออกของโลก และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์การส่งออกได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริง ของประเทศคู่ค้ามีผลกระทบต่ออุปสงค์การส่งออกมากที่สุด และราคาเปรียบเทียบมีขนาดของผลกระทบมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ส่วนระยะเวลาความล่าช้าในการปรับตัวนั้น พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีระยะเวลารวมในการปรับตัวสั้นกว่าราคาเปรียบเทียบ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีต่ออุปสงค์การส่งออกเร็วกว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา