- เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ
 - โครการเศรษทัศน์ ประจำปี 2560