Get Adobe Flash player

แบบสำรวจ

ปรัชญา

เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตคนดีมีคุณธรรม

ปณิธาน

พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมงานวิจัย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์เศรษฐกิจตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. พัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำหรับนำไปใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและ การตัดสินใจการเรียนการสอน เพื่อให้สังคม
    ก้าวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานความรู้
4. บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่สาธารณะชน
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมให้แก่สังคม

จำนวนผู้เข้าชม

275722
TodayToday216
YesterdayYesterday247
This_WeekThis_Week463
This_MonthThis_Month6797
All_DaysAll_Days275722