Get Adobe Flash player

แบบสำรวจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

Master of Economics (M.Econ)

(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
หลักสูตรใช้บังคับ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

เป็นหลักสูตรภาษาไทย  เป็นการศึกษาภาคพิเศษ 

เรียนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ         

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตและได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 18 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ไปแล้ว 4 ครั้ง คือ เมื่อ ปี พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 และหลักสูตรปัจจุบัน พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน

ปัจจุบันความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้ทวีความต้องการเข้าศึกษาต่อปีเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากจำนวนผู้ที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อ ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะนำหลักสูตรปัจจุบันมาสนองตอบต่อความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จบออกไปสามารถนำความรู้ดำรงตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมให้ได้มาก อีกทั้งสามารถค้นคว้าวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สังคมและเศรษฐกิจได้ต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

ประกอบด้วย แผนก 2 และ แผน ข ดังนี้

การสอบคัดเลือก

                มหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาแต่ละปีการศึกษา การพิจารณาเข้าศึกษาจะพิจารณาจากใบสมัครและการทดสอบศักยภาพ เมื่อผ่านการทดสอบศักยภาพแล้วจะต้องสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง  การสอบคัดเลือกแบ่งเป็น 2 คาบ

                คาบเช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น. ทดสอบศักยภาพความรู้ความสามารถทางวิชาชีพความรู้ความสามารถทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค คณิตศาสตร์ และสถิติเศรษฐศาสตร์ เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

                คาบบ่าย  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ทดสอบ R.U.Test. (ภาษาอังกฤษ) เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

สถานที่ศึกษา

                คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

                สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว

 ใบสมัคร/รับสมัคร

               สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ จาก www.grad.ru.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
               บัณฑิตวิทยาลัย มร. หมายเลข 02-3108561 – 2

               บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ หมายเลข
                 02-3108000 ต่อ 4531   www.eco.ru.ac.th›››

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชม

275720
TodayToday214
YesterdayYesterday247
This_WeekThis_Week461
This_MonthThis_Month6795
All_DaysAll_Days275720