Get Adobe Flash player

แบบสำรวจ

สารบัญ

                                                                                                          หน้า

1. การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทย                                                                                                 1
กนกวรรณ จันทร์อินทร์

2. การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมาร์ และ สปป.ลาว)                      18
กนกอร กรดแก้ว

3. ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา                                                                             33
เครือมาศ ทองวงศ์

4. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อยางพารา : ราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา                                                                                                                     41
จารินี วัฒนไทย

5. การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวสวนสัตว์สงขลา                                              65
จิรดา สำราญ

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุน กรณีศึกษาไทย-มาเลเซีย                                                  80
จุฬาทิพย์ นิลรัตน์

7. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในประเทศไทย                                                       98
ฉวีวรรณ เมธาวณิชพงศ์

8. การส่งออกกุ้งสดแช่แข็งของประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป                                                                      110
เฉลิมลาภ สิทธิวัฒนพันธ์

9. ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ารายจังหวัดของประเทศไทย                                                                   116
ชุติกาญจน์ พร้อมมูล

10. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป
ของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลา                                                                                                                      135
ณรงค์ ธนาวุฒิ

11. ประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดระนอง                                                                                                    150
ณัฐชา แสงศรี

12. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคใต้                                                              168
ธเนษฐ์ศักดิ์ เพชรรัตน์

13. ปัจจัยการเลือกใช้บัตรเครดิต                                                                                                                         186
นราทิพย์ กฤษณะพันธ์

14. การศึกษาการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ผ่านด่านศุลกากรสะเดา
อำเภอสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเอา จังหวัดสงขลา                                                       199
นัสยา ขุนทอง

15. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตของประชาชน จังหวัดปัตตานี                                        208
นาฎยา พรหมปลอด

16. รูปแบบร้านกาแฟที่พึงปรารถนาของผู้บริโภค                                                                                               220
ปทิตตา ชิตรัตน์

17. เงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร                                                                                     235
ประกายเพชร แสงรีย์

18. ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์บริการ :
กรณีศึกษาศูนย์บริการ บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)                                                          247
ปรีชา สุวรรณะ

19. ผลของการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีต่อเศรษฐกิจไทย                                                                           263
ปสุตา กาญจนแก้ว

20. ทัศนะของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อความน่าเชื่อถือ
ของข่าวสารที่นำเสนอผ่านทางสื่อออนไลน์                                                                                                        279
ปัทมา ณรงค์กูล

21. ความลอยตัวและความยืดหยุ่นของภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทย                                                         295
ภิญญาดา พุทธชาด

22. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดนราธิวาส                                                                                                                               307
รุจิรา จันทร์แดง

23. การศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา                                                                             323
ฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี

24. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายรัฐบาลกับความไม่เท่าเทียมกัน
ในรายได้ของประเทศไทย                                                                                                                                   332
วนิดา ศรีเฉลิม

25. ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างรายได้ภาษีสรรพากรกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                        348
วรมน จันทร์ลาภ

26. ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา                                                            357
วรรณดี ไหมคง

27. ผลทางภาษีต่อการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย                                                         365
วันทนีย์ ปล้องใหม่

28. การพยากรณ์โดยวิธีอารีมา กรณีศึกษาราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ของไทย                                375
ศิดดิก ลาลีวัน

29. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเงินฝากบัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์
กรณีศึกษา : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนจุติอนุสรณ์หาดใหญ่                                      390
ศิริธร บุญโชติ

30. โครงสร้างสถานประกอบการและการจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา                                                        407
สกุล ขุนพลาย

31. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ปิดอัพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพัทลุง                            418
สำราญ ทับสระ

32. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ                                                   440
สุกัลญา บุญชูวงศ์

33. บทบาทกองทุนซะกาตในการสร้างสวัสดิการสังคม
กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของกองทุนตซะกาดในจังหวัดปัตตานี                                                                     450
อณราฟ อะหะหมัด สาและอารง

34. ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา                             468
อรยา รัตนพันธ์

35. ปัจจัยกำหนดปริมาณสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ของสาขาในเขตจังหวัดสงขลา                                                                                                                             479
อุมาพร คงพล

จำนวนผู้เข้าชม

275720
TodayToday214
YesterdayYesterday247
This_WeekThis_Week461
This_MonthThis_Month6795
All_DaysAll_Days275720