ประวัติและความเป็นมาของคณะเศรษฐศาสตร์

             

              ในปี พ.ศ.2514 เมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2516 แบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีที่ทำการชั่วคราวร่วมกับคณะบริหารธุรกิจอยู่ ณ อาคารBB (เป็นอาคารไม้ซึ่งได้ถูกรื้อถอนและสร้างใหม่เป็นอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลในปัจจุบัน)  ในปี พ.ศ.2519 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ อาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ (ECB1) เป็นตึก 5 ชั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2524 ได้แบ่งส่วนราชการในคณะเศรษฐศาสตร์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2524  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2524  ให้แบ่งส่วนราชการของคณะเศรษฐศาสตร์ มีหน่วยงานระดับภาควิชา 10 ภาควิชา  ได้แก่ ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และมีหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน คือ  สำนักงานเลขานุการคณะ เนื่องจากภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอนมีเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลง ในปีงบประมาณ 2540 คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้ขอตั้งงบประมาณสร้างอาคารใหม่ (ECB2) เพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร เป็นอาคาร 8 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2543

             การบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานเป็น 10 ภาควิชา และโครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตเป็น 10 สาขาวิชามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์มีความทันสมัย เป็นที่สนใจของผู้เรียน พัฒนาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบด้านทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ รวมไปถึงด้านการแข่งขันการให้บริการทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผลิตบัณฑิตได้คุณภาพตรงต่อความความต้องการทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน คณะเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2559 จึงปรับปรุงโครงสร้างคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยกเลิกการแบ่งภาควิชา และปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตออกเป็นกลุ่มวิชาจำนวน 6 กลุ่มวิชาคือ  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

 

ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

นายอัมพร วิจิตรพันธ์                    พ.ศ. 2515-2521

นายธรรมนูญ โสมารัตน์                 พ.ศ. 2522-2526

นายปัญญา อุดมระติ                    พ.ศ. 2526-2528

นายพรชัย พัฒนบัณฑิต                 พ.ศ. 2528-2532

นางสาวสมจินตนา สีวาลี                พ.ศ. 2532-2535

นายถวิล นิลใบ                          พ.ศ. 2536-2540

นายวันชัย ริมวิทยากร                   พ.ศ. 2536-2540

นายวิรัช ธเนศวร                         พ.ศ. 2544-2548

นายวิรัช ธเนศวร                         พ.ศ. 2550-2554

นายจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล             พ.ศ. 2555-2557

นายบุญธรรม ราชรักษ์                  พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน