รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์
           คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
 

 

                                             อาจารย์นงนุช อินทรวิเศษ
                                             รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                นายสาธิต ดีมี
 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์