รายชื่อการวิจัยประจำปีงบประมาณ 58

ชื่อผู้วิจัย 

ชื่อเรื่อง

1. อ.จินตนา เมืองเล็นและ อ.ขวัญ เพชรสว่าง     
การศึกษาความพอใจต่อคุณลักษณะผ้าทอมือประเภทมัดหมี่ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม
2. รศ.อติ ไทยานันท์
ลักษณะงานที่พึงประสงค์ของผู้เรียนเศรษฐศาสตร์
3. รศ.ดร.ถวิล นิลใบ
โครงสร้างสินเชื่อและปัจจัยกำหนดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด
4. อ.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
ผลกระทบจากการจัดทำการตกลงการค้าเสรีของไทยต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป
5. อ.ชมพูนุช นันทจิต
การลงทุนในธุรกิจรถเก่ยวนวดข้าวรับจ้าง
6. อ.ขวัญ เพชรสว่าง
    อ.ชมพูนุช นันทจิต
    อ.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร กรณีศึกษา จ.บุรีรัมย์
7. รศ.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปรับระบบการผลิตข้าว ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
8. ผศ.ดร.รำจวน เบญจศิริ
ความคุ้มค่าทางสังคมของการลงทุนสร้างทางเดินลอยฟ้าในกรุงเทพมหานคร
9. ผศ.ดร.รำจวน เบญจศิริ
การประเมินความคุ้มค่าทางสังคมในการลงทุนสร้างอุโมงค์สำหรับเดินเท้า : กรณีศึกษาอุโมงค์หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางเดินลอยฟ้าในกรุงเทพมหานคร
10. ผศ.ดร.รำจวน เบญจศิริ
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อการวิจัยประจำปีงบประมาณ 57 

ชื่อผู้วิจัย                         

ชื่อเรื่อง

1. รศ.ดร.ญาดา ประภาพันธ์
ประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมนุษยธรรมและทรัพยากรมนุษย์ในเขตอำเภอแม่สอด และอำเภอเชียงแสน เพื่อเตรียมรับการเปิด AEC
2.อ.ดร.เบญจวรรณนรี โชติช่วงนิรันดร์
ผลของนโยบายการคลัง กรณีปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท ในหน่วยงานภาครัฐ
3.อ.ขวัญ เพชรสว่าง
การประเมินความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนโยบาย Smart Thailand เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนารองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
4. รศ.ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. ผศ.ดร.สุเทพ บูรณะคุณาภรณ์
แบบจำลองเชิงพลวัตของความต้องการใช้พลังงานกับภาคขนส่งทางบกของประเทศไทย