ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ข้อบังคับ มร. การวิจัย 2553
  - ประกาศ มร. หลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 2552
  - ระเบียบ มร. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย 2553
  - ระเบียบ มร. เงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 2553
  - ระเบียบ มร. งบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2552
  - ระเบียบ มร. เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 2552
  - ระเบียบ มร. วารสารวิจัยรามคำแหง 2552
  - ระเบียบ มร. เงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 2552
  - ระเบียบ มร. การประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย ฉบับที่ 2 2549
  - ระเบียบ มร. การประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย 2543


   คู่มือ
  - คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
  - คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้
  - คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง
  - คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก


  ทุนวิจัย
  - ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง


   แหล่งเผยแพร่งานวิจัย
  - วารสารวิจัยรามคำแหง
  - วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - Facebook คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย


   แบบฟอร์มการวิจัย
  - วจ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย
  - วจ.1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย
  - วจ.3 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
  - วจ.4 แบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย
  - วจ.6 แบบส่งรายงานการวิจัย
  - วจ.8 แบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย
  - วจ.9 แบบประเมินรายงานการวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่
  - วจ.11 แบบคำร้องยุติการวิจัย
  - วจ.15 แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
  - หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
  - สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย


   สิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานวิจัย
  - ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ฐานข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
  - ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
  - ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)