การลงทะเบียน
 » ระบบรับสมัคร/ลงทะเบียน
 » ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
 » ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
 » แผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
 » พิมพ์บาร์โค๊ดรหัสวิชา 7 หลัก (สามารถนำไปลงทะเบียนเรียนโดยที่ไม่ต้องซื้อบาร์โค๊ด)
 » การลงทะเบียน
 » การรักษาสถานภาพนักศึกษา/การถอนสถานภาพนักศึกษา
 » รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา


 ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบไล่
 » ตาราง มร.30
 » ตารางสอบไล่รายบุคคล
 » การสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ส่วนกลาง
 » ตรวจผลสอบ
 » คำแนะนำข้อปฏิบัติในการสอบ
 » ตารางสอบวิชาที่่คณะจัดสอบเอง ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
 » ตารางสอบวิชาที่่คณะจัดสอบเอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
 » ตารางสอบวิชาที่่คณะจัดสอบเอง สอบซ่อม ภาคฤดูร้อน และภาค 2 ปีการศึกษา 2560
 » ประกาศเปิดบรรยายกระบวนวิชาเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 » ประกาศปิดบรรยายกระบวนวิชาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  
 » ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน - เวลา-สถานที่บรรยาย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560


 รายละเอียดการแจ้งจบ/การสำเร็จการศึกษา
 » รายละเอียดการยื่นคำร้องขอใบรับรองสภาฯ และขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 » นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอสำเร็จการศึกษา/บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ


 เอกสารและใบคำร้องของคณะ
 » ใบคำร้องทั่วไป
 » ใบคำร้องแจ้งจบ-ส่วนกลาง
 » ใบคำร้องแจ้งจบ-ภูมิภาค
 » ใบคำร้องทั่วไปกรณีพิเศษ
 » ใบคำร้องทั่วไปยกเลิกการลงทะเบียน


 ทุนการศึกษา
 » ทุนเรียนดี
 » ทุนกิจกรรม
 » ทุนยากจน
 » ทุนอื่นๆ


 สื่อการเรียนการสอน
 » ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบเก่า)
 » ศูนย์รวมตำราเรียน e-book
 » หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์
 » ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
 » วีดีโอคำบรรยายย้อนหลังส่วนกลาง
 » วีดีโอการบรรยายย้อนหลัง
 » E-Learning
 » ru eBookstore 
 » เอกสารประกอบการเรียน


เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่นักศึกษาควรทราบ

แหล่งข้อมูลสถานที่ฝึกงานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพ                                  


 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง