ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 – แบบฟอร์มประมวลรายวิชา
 มคอ.3, มคอ.5, มคอ.7 
 – แบบฟอร์มประมวลรายวิชา มคอ.3, มคอ.5 (แบบฟอร์มใหม่ ใช้ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป) 


 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ 
 - แบบฟอร์มประเมินพนักงาน ปีที่ ๑-๔ 
 - แบบรายงานการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  และดูงาน 


 

 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2560 
 (รอบการประเมินที่ 2)
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.60 - 30 ก.ย.60  

 ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2"
 ► ประกาศมหาวทิยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2"
 ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ"
 ► สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 [Update 11 ส.ค.58]
 ► การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ), พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้ลักษณะลูกจ้างประจำ), ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (1 ต.ค.60)

 แบบประเมิน

 - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (แบบ ป.ม.ร. 1)
 - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 1) (แบบ ป.ม.ร.2) (แบบ ป.ม.ร.2 สายอาจารย์)
 - ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 2)  (แบบ ป.ม.ร.3) (วันที่ 1 เม.ย.60 - 30 ก.ย.60) 
 แบบฟอร์มรายงานฝึกอบรม
ดาวโหลดแบบฟอร์ม 


 แบบใบลา

 - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ 
 - แบบใบลาต่างประเทศ