ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ 
 - แบบฟอร์มประเมินพนักงาน ปีที่ ๑-๔ 


  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2560 
 (รอบการประเมินที่ 2)
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.60 - 30 ก.ย.60  

 ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2"
 ► ประกาศมหาวทิยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2"
 ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ"
 ► สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ► ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "กำหนดสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของสมรรถนะ" (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 [Update 11 ส.ค.58]
 ► การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ), พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้ลักษณะลูกจ้างประจำ), ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (1 ต.ค.60)

 แบบประเมิน

 - แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (แบบ ป.ม.ร. 1)
 - ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 1) (แบบ ป.ม.ร.2) (แบบ ป.ม.ร.2 สายอาจารย์)
 - ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 2)(แบบ ป.ม.ร.3) (วันที่ 1 เม.ย.60 - 30 ก.ย.60) 
 แบบฟอร์มรายงานฝึกอบรม
ดาวโหลดแบบฟอร์ม 


 แบบใบลา

 - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
 - แบบใบลาต่างประเทศ
 - แบบใบลาพักผ่อน
 - ขออนุญาตลงนามปฏิบัติราชการ 
 - แบบฟอร์มการลาอุปสมบท 


 - แบบฟอร์มการขอทำบัตร-ข้าราชการ-พนักงานงบคลัง 
 - แบบฟอร์มการขอทำบัตร-ลูกจ้างงบรายได้ 
 - แบบฟอร์มคำขอมีบัตรแสดงตน 
 - แบบคำขอปรับวุฒิการศึกษา 


  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560

 » เอกสารแนบ สกอ.
 » ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560