เบอร์โทรติดต่อ

ติดต่อ เบอร์โทร

คณบดี
หน้าห้องคณบดี
0-2310-8541
0-2310-8542 FAX 0-2310-8511

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0-2310-8000 ต่อ 4513

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2310-8000 ต่อ 4551

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 0-2310-8000 ต่อ 4589

เลขานุการคณะ 0-2310-8543

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 0-2310-8531

หัวหน้างานบริการการศึกษา
หน่วยส่งเสริม
0-2310-8532
0-2310-8521

หัวหน้างานคลังและพัสดุ 0-2310-8533

หัวหน้างานนโยบายและแผน 0-2310-8000 ต่อ 4537

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 0-2310-8544

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 0-2310-8524

หัวหน้าหน่วยพพัสดุ 0-2310-8523

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 0-2310-8526

หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ 0-2310-8530

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา 0-2310-8528

หัวหน้าหน่วยทะเบียนฯ 0-2310-8534

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 0-2310-8513

ห้องโรเนียว(อาคารเก่า) 0-2310-8529

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารใหม่ 0-2310-8000 ต่อ 4539

สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 อาคารใหม่ 0-2310-8000 ต่อ 4527,4531