หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)


     

    » หลักสูตร

    » แผนการศึกษา

    » โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


      สถานที่ศึกษา

        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

        สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว

 

     ใบสมัคร/รับสมัคร

        สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.grad.ru.ac.th  หรือ http://www.eco.ru.ac.th/mbe

 

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ

        บัณฑิตวิทยาลัย มร. หมายเลข 02-3108561 – 2

        บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หมายเลข 02 – 3108531, 02 – 3108526, 089 - 0331371