แผนปฏิบัติราชการ

  แผนปฏิบัติราชการ

  • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

  - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปี 2555 - 2558
  - แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ปี 2559 - 2563
  - แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ปี 2560 - 2564

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  - 2557
  - 2558
  - 2559
  - 2560
  - 2561
  - 2562

  • คำรับรอง

  - 2557
  - 2558
  - 2559
  - 2560
  - 2561 
  - 2562

  • KPI Template

  - 2557
  - 2558
  - 2559
  - 2560 
  - 2561


  รายงานประจำปี


  การจัดการความรู้

  • 2557
  • 2558
  • 2559
  • 2560

  แผนความเสี่ยง

  • 2555
  • 2556
  • 2557
  • 2558
  • 2559