แผนปฏิบัติราชการ

  แผนปฏิบัติราชการ

  • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

  - 2555
  - 2556
  - 2557
  - 2558
  - 2559

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  - 2555
  - 2556
  - 2557
  - 2558
  - 2559

  • คำรับรอง

  - 2555
  - 2556
  - 2557
  - 2558
  - 2559

  • KPI Template

  - 2555
  - 2556
  - 2557
  - 2558
  - 2559

  • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

  - 2555
  - 2556
  - 2557
  - 2558
  - 2559


  รายงานประจำปี

  • 2555
  • 2556
  • 2557
  • 2558
  • 2559

  การจัดการความรู้

  • 2557
  • 2558
  • 2559
  • 2560

  แผนความเสี่ยง

  • 2555
  • 2556
  • 2557
  • 2558
  • 2559