ค้นหา

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ

 หัวหน้ากลุ่มวิชา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  เพชรสว่าง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: PhD in Economics
ปริญญาโท: Master of Science in Economics and Financial Economics (with Merit), The University of Nottingham (สหราชอาณาจักร)
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรติอันดับนิยมหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : การวางแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ประเมินโครงการ
ผลงานที่โดดเด่น : งานวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการการพัฒนาน้ำหอมปลดปล่อยยาวนานสู่ตลาด
แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมน้ำหอมปลดปล่อยยาวนานสู่ตลาด
โทร : 02 310 8000 ต่อ 4566
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV:รายละเอียด 
บทสัมภาษณ์ 1 
บทสัมภาษณ์ 2
บทสัมภาษณ์ 3


 คณาจารย์

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยม)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ, สถิตสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
โทร : 02 310 8000 ต่อ 4590
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บทสัมภาษณ์ 


 

 

อาจารย์วัลลภ คุ้มประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: Master of Arts (Economics) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: Macroeconomic Models, Applied Econometrics, Risk Modeling, Data Analytics.
ผลงานโดดเด่น: งานวิจัย,
วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ (2560). การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน.
วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และคณะ. (2558). การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และสร้างวินัยทางการเงินของคนไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการให้ความรู้ทางการเงิน. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง
วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และคณะ. (2558). การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐโดยการใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคอย่างบูรณาการ. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง.
วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และคณะ. (2557). การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ. กระทรวงการคลัง
วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และคณะ. (2556). โครงการการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ปี 2556. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง.
โทร: 02 310 8000 ต่อ 4505
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บทสัมภาษณ์ 1
บทสัมภาษณ์ 2


อาจารย์พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: Master of Arts (Economics) University of Chicago
ปริญญาโท: Master of Arts (Legal and Political Theory) University College London
ปริญญาโท: Master of Science (Economics) London School of Economics and Political Science
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทฤษฎีเกม, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค, คณิตเศรษฐศาสตร์
โทร : 02 310 8000 ต่อ 4545
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
บทสัมภาษณ์ 1
บทสัมภาษณ์ 2   


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา แผนสท้าน

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ: เศรษฐมิติ (Econometrics), องค์กรอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์การกำกับดูแล (Industrial Organization and Economics of Regulation),
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง (Behavioral and Experimental Economics)
โทร: -
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV:รายละเอียด
บทสัมภาษณ์ 1
บทสัมภาษณ์ 2
บทสัมภาษณ์ 3
บทสัมภาษณ์ 4


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : เศรษฐศาสตร์จุลภาค, การจัดองค์กรอุตสาหกรรม (Industrial Organization), เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics)
โทร: -
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CV:รายละเอียด
บทสัมภาษณ์ 1
บทสัมภาษณ์ 2
บทสัมภาษณ์ 3
บทสัมภาษณ์ 4


ทดสอบ