คณาจารย์

  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ

   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์

  วุฒิการศึกษา :
  ปริญญาโท: พัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยม)
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ: เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ, สถิตสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  โทร : 02 310 8000 ต่อ 4590
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  บทสัมภาษณ์


   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ  เพชรสว่าง

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: Master of Science in Economics and Financial Economics (with Merit), The University of Nottingham (สหราชอาณาจักร)
  ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรติอันดับนิยมหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : การวางแผนธุรกิจและการวิเคราะห์ประเมินโครงการ
  ผลงานที่โดดเด่น : งานวิจัย
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการการพัฒนาน้ำหอมปลดปล่อยยาวนานสู่ตลาด
  แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมน้ำหอมปลดปล่อยยาวนานสู่ตลาด
  โทร : 02 310 8000 ต่อ 4566
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  CV:รายละเอียด 
  บทสัมภาษณ์ 1 
  บทสัมภาษณ์ 2
  บทสัมภาษณ์ 3


   

  อาจารย์วัลลภ คุ้มประดิษฐ์

  วุฒิการศึกษา :
  ปริญญาโท: Master of Arts (Economics) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ: Macroeconomic Models, Applied Econometrics, Risk Modeling, Data Analytics.
  ผลงานโดดเด่น: งานวิจัย,
  วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ (2560). การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน.
  วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และคณะ. (2558). การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และสร้างวินัยทางการเงินของคนไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการให้ความรู้ทางการเงิน. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง
  วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และคณะ. (2558). การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐโดยการใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคอย่างบูรณาการ. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง.
  วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และคณะ. (2557). การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ. กระทรวงการคลัง
  วัลลภ คุ้มประดิษฐ์ และคณะ. (2556). โครงการการให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ปี 2556. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง.
  โทร: 02 310 8000 ต่อ 4505
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  บทสัมภาษณ์ 1
  บทสัมภาษณ์ 2


  อาจารย์พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์

  วุฒิการศึกษา :
  ปริญญาโท: Master of Arts (Economics) University of Chicago
  ปริญญาโท: Master of Arts (Legal and Political Theory) University College London
  ปริญญาโท: Master of Science (Economics) London School of Economics and Political Science
  ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  โทร : 02 310 8000 ต่อ 4545
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  บทสัมภาษณ์ 1
  บทสัมภาษณ์ 2      

  อาจารย์ธันวา แผนสท้าน

  วุฒิการศึกษา :
  ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ: เศรษฐมิติ (Econometrics), องค์กรอุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์การกำกับดูแล (Industrial Organization and Economics of Regulation),
  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง (Behavioral and Experimental Economics)
  โทร: -
  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  CV:รายละเอียด
  บทสัมภาษณ์ 1
  บทสัมภาษณ์ 2
  บทสัมภาษณ์ 3
  บทสัมภาษณ์ 4


  อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ

  วุฒิการศึกษา :
  ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : เศรษฐศาสตร์จุลภาค, การจัดองค์กรอุตสาหกรรม (Industrial Organization), เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics)
  โทร: -
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  CV:รายละเอียด
  บทสัมภาษณ์ 1
  บทสัมภาษณ์ 2
  บทสัมภาษณ์ 3
  บทสัมภาษณ์ 4


  ทดสอบ