คณาจารย์

  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ

  รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล นิลใบ

  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy Major Economics Public Policy University of Notre Dame

  ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : เศรษฐศาสตร์มหภาค, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์, เศรษฐมิติ, สถิตสำหรับนักเศรษฐศาสตร์


  โทร: 02 310 8000 ต่อ 4586

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.