ค้นหา

ติดต่อเรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

  • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8513

  • หมายเลขโทรสาร : 0-2310-8511

 

   

ติดต่อ

เบอร์โทร

 
  คณบดี 0-2310-8541  
  หน้าห้องคณบดี 0-2310-8539  
    Fax : 0-2310-8511  
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0-2310-8438  
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 0-2310-8545  
  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 0-2310-8546  
  เลขานุการคณะ 0-2310-8543  
  หัวหน้างานบริหารและธุรการ 0-2310-8531  
  หัวหน้างานบริการการศึกษา 0-2310-8534  
  หน่วยส่งเสริม 0-2310-8521  
  หัวหน้างานคลังและพัสดุ 0-2310-8523  
  หัวหน้างานนโยบายและแผน 0-2310-8535  
  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 0-2310-8544  
  หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 0-2310-8524  
  หัวหน้าหน่วยพัสดุ 0-2310-8523  
  หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 0-2310-8526  
  หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ 0-2310-8530  
  หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา 0-2310-8528  
  หัวหน้าหน่วยทะเบียน 0-2310-8534  
  หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 0-2310-8513  
  ห้องโรเนียว (อาคารเก่า) 0-2310-8529  
  สำนักงานบัณฑิตศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 อาคารใหม่
0-2310-8000 ต่อ 4527,4522