ติดต่อเรา

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

  • หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2310-8531


  • หมายเลขโทรสาร : 0-2310-8511

   

     

  ติดต่อ

  เบอร์โทร

   
    คณบดี 0-2310-8541  
    หน้าห้องคณบดี 0-2310-8542  
      Fax : 0-2310-8511  
    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0-2310-8000 ต่อ 4513  
    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 0-2310-8000 ต่อ 4551  
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 0-2310-8000 ต่อ 4589  
    เลขานุการคณะ 0-2310-8543  
    หัวหน้างานบริหารและธุรการ 0-2310-8531  
    หัวหน้างานบริการการศึกษา 0-2310-8532  
    หน่วยส่งเสริม 0-2310-8521  
    หัวหน้างานคลังและพัสดุ 0-2310-8533  
    หัวหน้างานนโยบายและแผน 0-2310-8000 ต่อ 4537  
    หัวหน้างานประกันคุณภาพ 0-2310-8544  
    หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 0-2310-8524  
    หัวหน้าหน่วยพัสดุ 0-2310-8523  
    หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 0-2310-8526  
    หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ 0-2310-8530  
    หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา 0-2310-8528  
    หัวหน้าหน่วยทะเบียน 0-2310-8534  
    หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 0-2310-8513  
    ห้องโรเนียว (อาคารเก่า) 0-2310-8529  
    ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารใหม่ 0-2310-8000 ต่อ 4539  
    สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 อาคารใหม่
  0-2310-8000 ต่อ 4527,4531