ค้นหา

ประวัติคณะ

      ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์
ในปี พ.ศ. 2514 เมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะในปี พ.ศ. 2516 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 โดยมีอาคาร BB เป็นที่ทำการชั่วคราว ซึ่งเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น และใช้จัดแสดงสินค้านานาชาติของกรมพาณิชย์สัมพันธ์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) ในปี พ.ศ. 2518 มีการแบ่งส่วนราชการเป็นคณะเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นทางการ และในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ 1 (ECB 1) ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต 5 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 4,707.6 ตารางเมตร
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ให้แบ่งส่วนราชการคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับภาควิชา 10 ภาควิชา ได้แก่
(1) ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
(2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
(3) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
(4) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง
(5) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(6) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
(7) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
(8) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
(9) ภาควิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
(10) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และมีหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการคณะ
        เนื่องจากภาระหน้าที่ทางด้านการจัดการเรียนการสอนมีเพิ่มขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 จึงได้ขอตั้งงบประมาณสร้างอาคารใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร คือ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ 2 (ECB 2) ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยภายในที่ตั้งอาคารทั้งสิ้น 8,824 ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์ สำนักงานเลขานุการคณะสำนักงานบัณฑิตศึกษา
ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์วิจัย ห้องสมุด ห้องประชุมขนาด 250 ที่นั่ง ห้องสัมมนาย่อย ห้องบรรยายขนาดกลางและเล็ก
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะเศรษฐศาสตร์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยยกเลิกการแบ่งภาควิชา และให้แบ่งส่วนราชการคณะเศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มวิชาจำนวน 6 กลุ่ม วิชา คือ
(1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ
2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม
(3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง
(4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา
(5) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา
(6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นที่สนใจของผู้เรียน พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์รอบด้านทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงการแข่งขันในการให้บริการทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงต่อความความต้องการทรัพยากรบุคคลในตลาดแรงงาน


ทำเนียบคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

          นายอัมพร วิจิตรพันธ์ พ.ศ. 2515-2521            
  นายธรรมนูญ โสมารัตน์  พ.ศ. 2522-2526  
  นายปัญญา อุดมระติ  พ.ศ. 2526-2528  
  นายพรชัย พัฒนบัณฑิต  พ.ศ. 2528-2532  
  นางสาวสมจินตนา สีวาลี  พ.ศ. 2532-2535  
  นายถวิล นิลใบ  พ.ศ. 2536-2540  
  นายวันชัย ริมวิทยากร  พ.ศ. 2536-2540  
  นายวิรัช ธเนศวร  พ.ศ. 2544-2548  
  นายวิรัช ธเนศวร  พ.ศ. 2550-2554  
  นายจรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล  พ.ศ. 2555-2557  
  นายบุญธรรม ราชรักษ์  พ.ศ. 2557-2562  
  นางสาวธัญญารัตน์ ทองพาศน์ พ.ศ. 2562-2566  
  นางสาวขวัญ เพรชสว่าง พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน