ค้นหา

เจ้าหน้าที่

งานบริหารและธุรการ

นายอภิภู ชาติดำรงค์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร : 02 310 8530
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสไบทิพย์ จิตรสังวรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
โทร : 02 310 8526 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

นายอนันต์ แสงแก้ว 
บุคลากรปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด: หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร: 02 310 8526
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

นางสาวจิราพร คชภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สื่อสารมวลชน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02 310 8526
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวภัคจิรา วิสิทธพงษ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด: หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร: 02 310 8526
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


นายนิสสรณ์ คาดหมาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยสารบรรณ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร : 02 310 4402
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายภูวิศ นิตยบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0 2310 8513
อีเมล์ : Tvpoo2011 @gmail.com


นายอภิภู ชาติดำรงค์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร : 02 310 8530
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 
นายนิสิต โกเมฆ
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
หน่วย/สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: ช่างไฟฟ้า โรงเรียนเทคนิคช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริญญาโท:
โทร. 02 310 8530
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นายวุฒิชัย ธรรมคำ
พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอตาลสุม อุบลราชธานี
โทร. 02 310 8530
อีเมล์นางสาวหทัยชนก คุ้มแว่น
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกระบบ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร. 02 310 8529
อีเมล์ : Hathaichanokkhuamwaen @gmail.com