เจ้าหน้าที่

  งานบริหารและธุรการ

  นายนิวัฒน์ กำบรรณารักษ์ 


  หัวหน้างานบริหารและธุรการ (บุคลากรชำนาญการ)
  หน่วยงาน/สังกัด : งานบริหารและธุรการ


  วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  
โทร : 02 310 8531 

  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  นางสไบทิพย์ จิตรสังวรณ์ 

  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
  หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ


  วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  โทร : 02 310 8526 

  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


   

  นายอภิภู ชาติดำรงค์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  โทร : 02 310 4403
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


  นางดลนภา ดีมี
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยสารบรรณ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร : 02 310 4402 


  นายเสรี เหล่าใหญ่
  พนักงานขับรถยนต์
  หน่วยงาน/สังกัด : งานอาคารสถานที่
  โทร : 02 310 4404