ค้นหา

เจ้าหน้าที่

งานบริหารและธุรการ

นางสาวชุติมา สังข์นิ่ม หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: คุรุศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
โทร : 02 310 8000 ต่อ 4531 
โทรสาร : 02 310 8511
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสไบทิพย์ จิตรสังวรณ์ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
โทร : 02 310 8526 
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

นายอนันต์ แสงแก้ว 
บุคลากรปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด: หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร: 02 310 8526
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

นางสาวจิราพร คชภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สื่อสารมวลชน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02 310 8526
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายนิสสรณ์ คาดหมาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยสารบรรณ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร : 02 310 4402
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


นายอภิภู ชาติดำรงค์ หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
โทร : 02 310 4404
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 
นายนิสิต โกเมฆ
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
หน่วย/สังกัด: หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: ช่างไฟฟ้า โรงเรียนเทคนิคช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริญญาโท:
โทร. 02 310 8530
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.