เจ้าหน้าที่

  งานบริหารและธุรการ

  นางสาวชุติมา สังข์นิ่ม
  รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
  วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี: คุรุศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  โทร : 02 310 8000 ต่อ 4531 
  โทรสาร : 02 310 8511
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  นางสไบทิพย์ จิตรสังวรณ์ 

  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
  หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
  วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  โทร : 02 310 8526 
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


   

  นายอนันต์ แสงแก้ว 
  บุคลากรปฏิบัติการ
  หน่วยงาน/สังกัด: หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร: 02 310 8526
  อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


   

  นางสาวจิราพร คชภักดี
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน/สังกัด หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สื่อสารมวลชน สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร. 02 310 8526
  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   

  นางดลนภา ดีมี
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยสารบรรณ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี: ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร : 02 310 4402 


  นายนิสสรณ์ คาดหมาย
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน/สังกัด : งานส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร : 02 310 4402
  อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


  นายอภิภู ชาติดำรงค์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน/สังกัด : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  วุฒิการศึกษา
  ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  โทร : 02 310 4404
  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

  นายเสรี เหล่าใหญ่
  พนักงานขับรถยนต์
  หน่วยงาน/สังกัด : งานอาคารสถานที่
  โทร : 02 310 4404 


   

  นายนิพนธ์ เอี่ยมพงษ์
  ผู้ช่วยช่างทั่วไปปฏิบัติการ
  หน่วยงาน/สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ
  วุฒิการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สถานศึกษา วิทยาลัยอู่ต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
  โทร. 02 310 4404