สารสนเทศบุคลากร

  KM การจัดการความรู้บุคลากร

  • การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนสื่อการสอน Online 

   

          

  2563

  คู่มือการจัดการทำห้องเรียนออนไลน์ขั้นสูง
  คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

  2562

  คู่มือการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ โดยระบบ Google Classroom

  2561

  คู่มือการใช้เครื่องมือควอนไทล์รีเกรสชั่น (Quantile Regression)

  2560

  เทคนิคการเขียนตำรา
  เทคนิคการอ้างอิง


  ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน


  แบบฟอร์มวิจัย


  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564 (รอบการประเมินที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 - 31  มี.ค. 2564

  แบบประเมิน


  แบบใบลา


  แบบฟอร์มอื่น ๆ


  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560

  • เอกสารแนบ สกอ.
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560