ค้นหา

สารสนเทศบุคลากร

» ระบบหนังสือราชการ (RUDOC) สารบรรณ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
» สิทธิประโยชน์/สวัสดิการ 
» ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาและอื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน


แบบฟอร์มวิจัย


ระเบียบการวิจัย


ประเมินการปฏิบัติราชการ 2567 (รอบประเมินที่ 2) ระหว่างวันที่  1 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567

แบบประเมิน


การขอตำแหน่งทางวิชาการ


การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


ข้อบังคับพนักงาน

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอนเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556


ประกาศพนักงาน

-หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างและประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
-หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างและประเมินผล พ.ศ.2562
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.2562


ระเบียบลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
-ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
-ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562


ประกาศลูกจ้างมหาวิทยาลัย

-หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างลูกจ้างและประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
-หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างลูกจ้างและประเมินผล พ.ศ. 2562