สารสนเทศบุคลากร

  » ระบบหนังสือราชการ (RUDOC) สารบรรณ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 
  » สิทธิประโยชน์/สวัสดิการ 
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาและอื่นๆ


  ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน


  แบบฟอร์มวิจัย


  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2564 (รอบการประเมินที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2564 - 30  ก.ย. 2564

  แบบประเมิน


  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560

  • เอกสารแนบ สกอ.
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  

  การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


  ข้อบังคับพนักงาน

  -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
  -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
  -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอนเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562
  -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
  -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
  -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
  -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556


  ประกาศพนักงาน

  -หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างและประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  -หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างและประเมินผล พ.ศ.2562
  -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ.2562


  ระเบียบลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  -ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
  -ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
  -ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562


  ประกาศลูกจ้างมหาวิทยาลัย

  -หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างลูกจ้างและประเมินผล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  -หลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างลูกจ้างและประเมินผล พ.ศ. 2562