สารสนเทศบุคลากร

  KM การจัดการความรู้บุคลากร

  • การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนสื่อการสอน Online 


  ดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน


  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2562 (รอบการประเมินที่ 2)ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.62 - 31 ก.ย.62


  แบบประเมิน


  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2562 (รอบการประเมินที่ 1)ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62

  แบบประเมิน


  แบบใบลา


  แบบฟอร์มอื่น ๆ


  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560

  • เอกสารแนบ สกอ.
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560