พันธกิจและวิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์

         คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งความเป็นเลิศทางการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา  บ่มเพาะบัณฑิตให้มีความรู้สู่การปฏิบัติ  พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม


  พันธกิจ

  • 1)  สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
  • 2)  สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
  • 3)  สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
  • 4)  สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • 5)  สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
  • 6)  ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  ค่านิยมองค์การ

         ซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  ยุติธรรม ทำงานด้วยจิตบริการ


    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
    การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3. พัฒนาส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ 4. พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่เน้นความรู้สู่การปฏิบัติ