ค้นหา

คณะผู้บริหาร

ดร.อภิวีร์ อันตรเสน

กรรมการ​สภา​มหาวิทยาลัย​ราม​คำ​​แหง​ รักษาราชการแทน 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์


 


 อาจารย์อัคนี ชาตะนาวิน
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

อาจารย์พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

นางอังคณา เกตุสุวรรณ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์