ค้นหา

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์


 

 

อาจารย์กมลรัตน์  ถิระพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์พรรณรวีย์  จันทรมาศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์เสวียน  แก้ววงษา
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

 

น.ส.ศรีสกุล พวงทองทิพย์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะเศรษฐศาสตร์