ค้นหา

คณะผู้บริหาร

ดร.อภิวีร์ อันตรเสน

กรรมการ​สภา​มหาวิทยาลัย​ราม​คำ​​แหง​ รักษาราชการแทน 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์


 

 


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 


รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 


รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

น.ส.ศรีสกุล พวงทองทิพย์ 

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ 
คณะเศรษฐศาสตร์