ค้นหา

คณะผู้บริหาร

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ  เพชรสว่าง
 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

 

  อาจารย์ ดร.ชมพูนุช นันทจิต
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

 อาจารย์จินตนา เมืองเล็น
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 อาจารย์พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 

นางอังคณา เกตุสุวรรณ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์