คณะผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญารัตน์ ทองพาศน์

  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์


   

   

  อาจารย์กมลรัตน์  ถิระพงษ์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  อาจารย์พรรณรวีย์  จันทรมาศ
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  อาจารย์เสวียน  แก้ววงษา
  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

   

  น.ส.ศรีสกุล พวงทองทิพย์
  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  คณะเศรษฐศาสตร์