คณะผู้บริหาร

  รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์

  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์


   

  อาจารย์นงนุช อินทรวิเศษ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  ดร.อภิวีร์ อัตรเสน
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  อาจารย์วัลลภ  คุ้มประดิษฐ์
  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

  นายสาธิต ดีมี
  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  คณะเศรษฐศาสตร์