ค้นหา

การจัดการองค์ความรู้(KM)

2566

KM ด้านการเรียนการสอน

2565

เเนวทางการยื่นขอทุนวิจัย 
แนวทางการเขียนตำราและงานวิจัย 
แนวทางการจัดทา“เอกสารประกอบการสอน”เพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 

ประสบการณ์ในการ “ถูก” ประเมินผลการสอน เพื่อขอตำแหน่งวิชาการ  

การตีพิมพ์บทความในต่างประเทศ 

2564

คู่มือการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
บุคลากรสายงานวิชาการ (อาจารย์)
  

คู่มือแสดงขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

2563

คู่มือการจัดการทำห้องเรียนออนไลน์ขั้นสูง

คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

2562

คู่มือการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ โดยระบบ Google Classroom

2561

คู่มือการใช้เครื่องมือควอนไทล์รีเกรสชั่น (Quantile Regression)

2560

เทคนิคการเขียนตำรา
เทคนิคการอ้างอิง