สารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี

  การลงทะเบียน


  ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบไล่


  รายละเอียดการแจ้งจบ/การสำเร็จการศึกษา


  เอกสารและใบคำร้องของคณะ

  • ใบคำร้องทั่วไป
  • ใบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตของคณะเศรษฐศาสตร์
  • ใบคำร้องแจ้งจบคณะเศรษฐศาสตร์ - ส่วนกลาง
  • แบบฟอร์มแสดงผลการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์

  ทุนการศึกษา


  สื่อการเรียนการสอน  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง