Get Adobe Flash player

แบบสำรวจ

  ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ข้อบังคับ มร. การวิจัย 2553
 - ประกาศ มร. หลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 2552
 - ระเบียบ มร. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย 2553 
 - ระเบียบ มร. เงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 2553 
 - ระเบียบ มร. งบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2552 
 - ระเบียบ มร. เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 2552 
 - ระเบียบ มร. วารสารวิจัยรามคำแหง 2552 
 - ระเบียบ มร. เงินทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา 2552 
 - ระเบียบ มร. การประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย ฉบับที่ 2 2549
 - ระเบียบ มร. การประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย 2543

  คู่มือ
 คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
 - คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้
 - คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง
 - คู่มือและขั้นตอนการขอรับพทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

  ทุนวิจัย
 ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
  แหล่งเผยแพร่งานวิจัย 
 วารสารวิจัยรามคำแหง
 - วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - Facebook คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

  แบบฟอร์มการวิจัย
 วจ.1 แบบเสนอโครงการวิจัย
 - วจ.1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 
 - วจ.3 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 - วจ.4 แบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย 
 - วจ.6 แบบส่งรายงานการวิจัย 
 - วจ.8 แบบคำร้องขอขยายเวลาการวิจัย 
 - วจ.9 แบบประเมินรายงานการวิจัยเพื่อพิมพ์เผยแพร่ 
 - วจ.11 แบบคำร้องยุติการวิจัย 
 - วจ.15 แบบรายงานแสดงค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย 
 - หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 - สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย

  สิ่งอำนวยความสะดวกด้านงานวิจัย

 ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ฐานข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
 - ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
 - ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)

โครงการพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชม

275723
TodayToday217
YesterdayYesterday247
This_WeekThis_Week464
This_MonthThis_Month6798
All_DaysAll_Days275723