ค้นหา

ภาพกิจกรรม

 1. โครงการบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี
 2. โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565
 3. โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 4. โครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564
 5. โครงการการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564 (แบบออนไลน์)07-09-2564
 6. บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี
 7. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2562วันที่15ก.ย.2563
 8. โครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี2563วันที่16ก.ย.63
 9. โครงการส่งเสริมสมรรถนะแลประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะฯ 24-25-06-2563
 10. โครงการคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 44
 11. โครงการวันสงกรานต์ 2561
 12. โครงการทำบุญประจำปีและสังสรรค์ปีใหม่ 2561
 13. โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
 14. โครงการบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
 15. โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
 16. โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 17. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 18. โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 19. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนอกห้องเรียน ณ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 20. โครงการฝึกอบรมทักษะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์