ค้นหา

ภาพกิจกรรม

 1. โครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน 2564
 2. โครงการการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุมของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564 (แบบออนไลน์)07-09-2564
 3. บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี
 4. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2562วันที่15ก.ย.2563
 5. โครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี2563วันที่16ก.ย.63
 6. โครงการส่งเสริมสมรรถนะแลประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะฯ 24-25-06-2563
 7. โครงการคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 44
 8. โครงการวันสงกรานต์ 2561
 9. โครงการทำบุญประจำปีและสังสรรค์ปีใหม่ 2561
 10. โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
 11. โครงการบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
 12. โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
 13. โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 14. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 15. โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
 16. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนอกห้องเรียน ณ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 17. โครงการฝึกอบรมทักษะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
 18. โครงการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ