×

  Error

  [SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but gallery/2-11-63 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

  ภาพกิจกรรม

  1. บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี
  2. ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2562วันที่15ก.ย.2563
  3. โครงการมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี2563วันที่16ก.ย.63
  4. โครงการส่งเสริมสมรรถนะแลประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะฯ 24-25-06-2563
  5. โครงการคณะเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 44
  6. โครงการวันสงกรานต์ 2561
  7. โครงการทำบุญประจำปีและสังสรรค์ปีใหม่ 2561
  8. โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
  9. โครงการบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
  10. โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
  11. โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  12. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  13. โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
  14. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนอกห้องเรียน ณ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  15. โครงการฝึกอบรมทักษะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  16. โครงการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ