ภาพกิจกรรม

  1. โครงการวันสงกรานต์ 2561
  2. โครงการทำบุญประจำปีและสังสรรค์ปีใหม่ 2561
  3. โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
  4. โครงการบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ 2561
  5. โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
  6. โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  7. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  8. โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
  9. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนอกห้องเรียน ณ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  10. โครงการฝึกอบรมทักษะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
  11. โครงการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ