ค้นหา

บทความ

บทความปี 2557


เบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์. (2557). ผลของนโยบายการคลัง กรณีปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 ในหน่วยงานภาครัฐ. Proceeding of the 2014. National Conference, Economics Department university (December 2014) หน้า 8-14