ค้นหา

บทความ

บทความปี 2558


ชมพูนุช นันทจิต, ขวัญ เพชรสว่าง และวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2558). ปัจจัยทีมีผลต่อการผลิตข้าวอินทรีของเกษตรกร กรณีศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2558. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558. http://www.ecojournal.ru.ac.th/journals/1475737133_proceedings_econru_rev.pdf


ถวิล นิลใบ. (2558). ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศในอาเซียน. วารสารเศรษฐศาสตร์การรามคำแหง, 1(1), 96-110.


ถวิล นิลใบ. (2558). รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี ค.ศ. 2015. วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง, 1(2), 101-113.


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2558). บทบาทของการพัฒนามนุษย์ในการลดความยากจน. วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง, 1(1), 25-38.


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2558). ภัยเงียบหนี้เกษตรกรกับทางออกนาโนไฟแนนซ์. เข้าถึงได้จาก http://www.siamintelligence.com/nano-finance-is-solution.


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2558). การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระในไทย ดีจริงหรือขายฝัน. เข้าถึงได้จาก http://prachatai.com/journal/2015/09/61359.


Wannaphong Durongkaveroj and Luca Parisotto. (2015). Using CGE modelling for Thailand's policymaking. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Policy Brief no. 48, December 2015, http://artnet.unescap.org/polibrief48.pdf.


Wannaphong Durongkaveroj. (2015). How to reduce the depth of poverty through a regionally sectoral output approach?. Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letter, 4(4), 162-174. (ฐานข้อมูล Google Scholar และ Repec), http://jyoungeconomist.com/index.php/jyoungeconomist-articles/jyoungeconomist-volume4/786-eeqel-v4-n4.html.


Wannaphong Durongkaveroj. (2015). Future economic policies of ASEAN towards trade liberalization. Proceedings of the 4th International Conference on Advancement of Development Administration 2015 (NIDA), http://www.icada2015.nida.ac.th/main/.


Wannaphong Durongkaveroj. (2015). The next chapter of ASEAN Economic Community through integrating with the existing FTA partners (RCEP), Turkey, and Pakistan. Presented at the 39th Annual Conference of the Federation of the ASEAN Economic Associations.


Wannaphong Durongkaveroj. (2015). Competitiveness, impacts, and possible choices of Thailand in the framework of TPP. Proceedings of the 53rd Annual Conference, Kasetsart University (with Chamaiporn Roongsaprangsee and Tuangphon Janthonk), Http://annualconference.ku.ac.th/cd53/12_044_O226.pdf.