ค้นหา

บทความ

บทความปี 2559


ชมพูนุช นันทจิต. (2559). การลงทุนในธุรกิจรถเกี่ยวนวดข้าวรับจ้าง กรณีศึกษา ผู้ประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี. รายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, http://eduserv.ku.ac.th/eBook54/eBook3_54.pdf


ชมพูนุช นันทจิต. (2559). ความแตกต่างในการลงทุนของธุรกิจเกี่ยวนวดข้างรับจ้าง ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (วารสารแก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1)(TCI กลุ่ม 1)


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2559). การพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความยากจน: ประสบการณ์จากละตินอเมริกา. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(16), 101-112. (TCI กลุ่ม 1), http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8406.


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2559). การประยุกต์ใช้อัตราส่วนทางการเงินกับหนี้ครัวเรือนเกษตรไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 4(2). (TCI กลุ่ม 1), http://portal4.udru.ac.th:7778/web/re_journal/journal_human.php.


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2559). TPP กับ 10 เรื่องต้องรู้. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 กันยายน 2559 หน้า 29 , http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639067.


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2559). จน-ไม่แจก แจก-คนไม่จน. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2559 , http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639706.


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2559). กทม. ควรทบทวนค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้เป็นธรรม. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม 2559, http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638501.
Wannaphong Durongkaveroj. (2016). Does economic growth help reducing poverty? A case of Thailand in recent data. Casual Inference in Econometrics (Editor: Huynh, V.-N., Kreinovich, V., & Sriboonchitta, S.) (ฐานข้อมูล Scopus and DBLP).

Doi:10.1007/978-3-319-27284-9, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-27284-9_34.


Wannaphong Durongkaveroj. (2016). Using Mathematical Framework on Income Inequality: A case of Thailand. International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics (IJITAS), 9(3). (ฐานข้อมูล Academic Search Premium หรือ EBSCO). Doi: 10.6148/IJITAS.2016.0903.03, http://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?docid=19985010-201609-201610210001-201610210001-221-233.


Wannaphong Durongkaveroj. (2016). Economic impacts of ASEAN's future economic integration through FTAs. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences, 5(2), 1-22. (TCI กลุ่ม 1), http://connexion.mfu.ac.th/2015/E-journal/.


Wannaphong Durongkaveroj. (2016). The importance of regional economic linkages to poverty reduction. Economic and Business Journal, 12(1), 11-30. (TCI กลุ่ม 1), http://www.rsu.ac.th/bae/index.php?/journal/detail/11.