ค้นหา

บทความ

บทความปี 2560

 

Chompunuch Nantajit. (2017). Cost Benefit Analysis in Adaptation of Rice Combine Harvester Entrepreneurs. Proceeding of the 9th ASAE International Conference Transformation in Agricultural and Food Economy in Asia, http://agri.eco.ku.ac.th/asae2017/download/9ASAE_Proceedings.pdf


วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์. (2560). แบบจำลองใหม่ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้: กรณีศึกษาประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 35(2), forthcoming. (TCI กลุ่ม 1), http://www.tej.econ.tu.ac.th/TUEconJournal.