วิดีโอกิจกรรม

  งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12

  งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 Part 1

  งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 Part 2

  วีดีโองานสัมนาวิชาการระดับชาติ วันที่ 25 พ.ค. 60

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัด "การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560" ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อความยั่งยืนของอาเซียน" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ECB1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาเศรษฐศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ การประชุมฯ ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ เสวนาวิชาการ และการนำเสนอบทความวิชาการภาคบรรยาย (Oral presentation)

  ปฐมนิเทศเศรษฐศาสตร์ 3ส.ค.63

  วีดีโอสัมนาวิชาการระดับชาติ 25พ.ค.60 ตอนที่1

  วีดีโอสัมนาวิชาการระดับชาติ 25พ.ค.60 ตอนที่2

  วีดีโอสัมนาวิชาการระดับชาติ 25พ.ค.60 ตอนที่3

  วีดีโอสัมนาวิชาการระดับชาติ 25พ.ค.60 ตอนที่4