ค้นหา

วิดีโอกิจกรรม

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ"ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนในศตวรรษที่ 21"วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โครงการการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564 (แบบออนไลน์)07-09-2564ช่วงเช้า

โครงการการเขียนหนังสือราชการของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564 (แบบออนไลน์)07-09-2564ช่วงบ่าย

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงาน ของบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ (แบบออนไลน์) (2021-06-23

ตอนที่1โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ดิจิตอลตามวิถีชีวิตใหม่

ตอนที่2โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ดิจิตอลตามวิถีชีวิตใหม่

ตอนที่3โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ดิจิตอลตามวิถีชีวิตใหม่

ตอนที่4โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ดิจิตอลตามวิถีชีวิตใหม่

งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 Part 1

งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 Part 2

วีดีโอสัมนาวิชาการระดับชาติ 25พ.ค.60 ตอนที่1

วีดีโอสัมนาวิชาการระดับชาติ 25พ.ค.60 ตอนที่2

วีดีโอสัมนาวิชาการระดับชาติ 25พ.ค.60 ตอนที่3

ปฐมนิเทศเศรษฐศาสตร์ 3ส.ค.63

part 1 เศรษฐกิจฐานราก

part 2 กรณีศึกษา

part 3 ชุมชนอยุธยา

วีดีโอสัมนาวิชาการระดับชาติ 25พ.ค.60 ตอนที่4