ค้นหา

คณะผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการ

 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปี 2555 - 2558
- แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ปี 2559 - 2563
- แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ปี 2560 - 2564

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

- 2557
- 2558
- 2559
- 2560
- 2561
- 2562

 • คำรับรอง

- 2557
- 2558
- 2559
- 2560
- 2561 
- 2562

 • KPI Template

- 2557
- 2558
- 2559
- 2560 
- 2561


รายงานประจำปี


การจัดการความรู้

 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560

แผนความเสี่ยง

 • 2555
 • 2556
 • 2557
 • 2558
 • 2559