ค้นหา

บทความ

บทความปี 2563

ผลกระทบของการปิดโรงเรียนช่วงโควิด-19 ต่อพัฒนาการเด็ก ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

การเปิดประเทศในกลุ่มประเทศเอสโตเนีย ลัตเวีย และลิธัวเนีย “BALTIC BUBBLE” ช่วง โควิด-19 ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

การปรับตัวของสถานศึกษาในช่วงโควิด-19 ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

การปรับตัวของสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ในช่วงโควิด-19 ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

โรงเรียนชายขอบและความพร้อมในการเรียนทางไกล ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในช่วงโควิด-19 ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

มาตราการดูแลแรงงานต่างด้าวเพื่อลดความเสี่ยงช่วงโควิด-19 ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

นโยบายการเงินภายใต้เป้าหมายเงินเฟ้อและเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไหนดีกว่ากัน ถวิล นิลใบ