ค้นหา

บทความ

บทความปี 2564

อุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาทางไกล และปัจจัยที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
โดย ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และ ศิวัช เทียมทัด  

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจที่พึ่งแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดย ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และ สรัญญา เตรัตน์  
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยไทยในสถานการณ์โควิด ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร