ค้นหา

บทความ

บทความปี 2565

สภาพและปัญหาด้านอาหารกลางวันในปัจจุบัน
โดย ผศ.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และสรัลชนา ธิติสวรรค์ 

การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตลด ‘โกง’ ได้? | ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

สภาพปัญหาด้านโภชนาการในเด็กในปัจจุบัน
โดย ผศ.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และสรัลชนา ธิติสวรรค์ 

ความจำเป็นด้านโภชนาการที่ดีในวัยเด็ก
โดย ผศ.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และสรัลชนา ธิติสวรรค์ 

ความพร้อมในการเปิดโรงเรียน
โดย ผศ.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และสรัลชนา ธิติสวรรค์ 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียน
โดย ผศ. ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และ สรัลชนา ธิติสวรรค์ 

แนวทางการสนับสนุนเพื่อเปิดโรงเรียน
โดย ผศ. ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และ สรัลชนา ธิติสวรรค์ 
ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อการศึกษา
โดย ผศ.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และ สรัลชนา ธิติสวรรค์
 สถานการณ์การเปิด-ปิดโรงเรียนและปัญหาที่เป็นผลมาจากการปิดโรงเรียน
โดย ผศ.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร และ สรัลชนา ธิติสวรรค์