ค้นหา

งานวิจัย

งานวิจัยประจำปี 2560

เรื่อง นโยบายเกษตรแปลงใหญ่กับบริบทของภาคเกษตรไทยในปัจจุบัน
เรื่อง การค้าชายแดนและการลงทุนใน สปป.ลาว : โอกาสและอุปสรรค
เรื่อง โครงสร้างและกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตเลนส์ในประเทศไทย
เรื่อง ปัจจัยในการกำหนดราคาหนังสือเล่ม โดยใช้วิธีแบบจำรอง Hedonic Pricing Model
เรื่อง โครงสร้างและผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน
เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาบ้านจัดสรรโดยวิธี Hedonic Price
เรื่อง ปฏิทรรศน์ของการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาของประเทศไทยภายหลังการหมดอายุสิทธิบัตรยาต้นแบบ
เรื่อง การพัฒนาเยาวสตรีไทยและความพร้อมสู่การประชาคนอาเซียน
เรื่อง เส้นอุสงค์มวลีรวมและอุปทานมวลรวมของประเทศไทย
เรื่อง ส่องเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ (แนวตะวันออก - ตะวันตก) ไทยได้ประโยชน์จริงหรือ ?
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย
เรื่อง ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าของไทยกับคู่ค้าหลักด้านการส่งออกในสินค้าศักยภาพต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
เรื่อง บทบาทของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมต่อแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
เรื่อง เงินดิจิตอล:บริบทของการพิจารณาความเป็นเงิน
เรื่อง Cost Benefit Analysis in Adaptation of Rice Combine Harvester Entrepreneurs.
เรื่อง New Methodlogy in the Analsis of Income Inequality: A Thai Case Study
เรื่อง ผลกระทบทางด้านเศษฐกิจและสังคมจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของไทยกับคู่ค้าหลักด้านการส่งออกในสินค้าศักยภาพ
เรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายเขคเศรษฐกิจพิเศษของไทย
เรื่อง อิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจในการลดความยากจนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
เรื่อง โครงการวิจัยตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง โครงการวิจัยโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่เหมาะสมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร